ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

1 អំពី (4)

ក្រុមហ៊ុន

1 អំពី (2)

ការិយាល័យ

rnd (1)

ក្រុមរចនា R&D

1 អំពី (12)

បើកឧបករណ៍ផលិតផល

1 អំពី (8)

ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ

1 អំពី (10)

ការបង្កើតផ្សិត

7ad758aa9736be9db6ea027e700e8cc

ការចាក់ថ្នាំ

f15

សិក្ខាសាលាផលិតកម្ម

ការធ្វើតេស្តផលិតផល

ឃ្លាំង

ឃ្លាំង

ឃ្លាំង